Πώς θα κάνετε ένσταση για το πρόστιμο των 150 ευρώ

Η χρήση μάσκας σε κλειστούς – εσωτερικούς χώρους έχει καταστεί υποχρεωτική βάσει ουσιαστικών νόμων, όπως ΚΥΑ (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 

Οι υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στη θέσπιση μέτρων για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, και προβλέπουν διοικητικό πρόστιμο για τη μη τήρησή τους, παραπέμπουν στην ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976 (ΦΕΚ Β΄ 3165/31-07-2020), όπως εκάστοτε ισχύει. Συγκεκριμένα, παραπέμπουν στα άρθρα που ορίζουν τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων κλπ.

Για την είσπραξη των προστίμων ορίζει το άρθρο 27 της παραπάνω ΚΥΑ τα εξής:

Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα σε προκαθορισμένο Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ), τον 1560989001.

Το αντίτιμο του προστίμου μπορεί να καταβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα το πρόστιμο, ο νόμιμος τίτλος αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2” του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Πώς μπορείτε να ακυρώσετε το πρόστιμο

Ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.

Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής.