Πρόγραμμα Νέων Αγροτών: Όσα θα ισχύσουν στη νέα προκήρυξη

Από 30 έως 42,5 χιλ. ευρώ η ενίσχυση ♦Το νέο πρόγραμμα θα συνδεθεί με τη σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων ♦ Έμφαση στην κτηνοτροφία ♦ Για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027 προβλέπονται 590 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του αριθμού των γεωργών ηλικίας μικρότερης των σαράντα ετών  εξυπηρετεί  ένα  διττό  στόχο: τη  δημογραφική  ανανέωση  των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη βελτίωση της αναλογίας των γεωργών με ηλικία μικρότερη των 35 ετών σε σχέση με τους γεωργούς ηλικίας άνω των 55 ετών, ώστε να συγκλίνει η χώρα  με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά και την πληθυσμιακή αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν τα εντονότερα προβλήματα (ορεινές, αραιοκατοικημένες περιοχές).

Κατά τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου, η δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων ιεραρχήθηκε υψηλά στις ανάγκες, όπως επίσης και η ανάγκη «η  στήριξη των νέων γεωργών να οδηγεί στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών  εκμεταλλεύσεων».  Η αύξηση του ποσού του πριμ της πρώτης  εγκατάστασης από το επίπεδο των 20.000€ την περίοδο 2014-2020 στα 40.000€ έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ανάγκης.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης θα είναι:

  • Φυσικά Πρόσωπα (Ηλικία: έως και 40 ετών).
  • Νομικά πρόσωπα

Η  διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται  σε  590.000.000€ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και διαμορφώνεται από  30.000€ έως και 42.500  ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 42.500 €, με βάση τα εξής:

  • αύξηση κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά
  • αύξηση κατά 10.000 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν τόσο ανειλημμένα έργα όσο και νέα έργα και εκτιμάται ότι:

Για ανειλημμένες υποχρεώσεις εγκατάστασης νέων γεωργών, της μεταβατικής περιόδου ΠΑΑ 2014-2022:

  • Αριθμός νέων γεωργών που θα ενισχυθούν: 22.220
  • Μέση ενίσχυση ανά νέο γεωργό : 5.850 
  • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 130.000.129 

Για εγκατάσταση νέων γεωργών περιόδου 2023-2027:

  • Αριθμός νέων γεωργών που θα ενισχυθούν: 12.434
  • Μέση ενίσχυση ανά νέο γεωργό: 37.000€
  • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 169.602.941€

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης και το υπολειπόμενο 30% με την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού του σχεδίου.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Από το απόγευμα ξεκινούν οι πληρωμές