«Πρόσκληση στην 3η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου CREADIS3»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ως stakeholder στο ευρωπαϊκό έργο «CREADIS3», σας ενημερώνει ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο «CREADIS3: Smart Specialisation Creative Districts – Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης» διοργανώνει και σας προσκαλεί στην 3η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 30/03/2018 στη συνεδριακή αίθουσα (1ος όροφος) του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο και ώρα 11:00 – 13:00.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Action Plan)σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με παράλληλη συνέργεια μεταξύ δημιουργικού κλάδου και οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπαίδευσης και έρευνας, προκειμένου να αναπτυχθεί και να προωθηθεί:

  • η ενσωμάτωση των δημιουργικών βιομηχανιών και συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στο τοπικό σύστημα καινοτομίας,
  • η διεθνοποίηση και ενίσχυση των δημιουργικών βιομηχανιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • η ενδυνάμωση του ρόλου του δημιουργικού τομέα στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία  και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω, θεωρείται αναγκαία η στήριξη του εγχειρήματος και η συμβολή με δημιουργικές ιδέες και ανάδειξη των εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν, όλων των εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο, ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στo πλαίσιo εκπόνησης του σχεδίου εφαρμογής, διεξάγονται ανά εξάμηνο περιφερειακές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του ανωτέρω τρίπτυχου, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και, αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) στo πλαίσιo του έργου.

Δεδομένης της ανάδειξης των Δημιουργικών Βιομηχανιών ως ενός από τους τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ, καθώς η RIS3 εμπεριέχει δράσεις στον τομέα τουρισμού – πολιτισμού και επιχειρηματικότητας και υπάρχουν 2 δράσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσου του ΠΕΠ στο τομέα (1. Δράσεις για δημιουργική βιομηχανία και 2. Δημιουργία και λειτουργία – συνεργατικών σχηματισμών – Clusters) εκτιμούμε πως η συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και προσθετικά σε αυτόν το σχεδιασμό. Στοχεύουμε στο να συσχετίσουμε τα συμπεράσματα των συναντήσεων με τα κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία δημιουργώντας τη βάση για στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης που θα έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς, εστιάζοντας στα συγκριτικά πλεονέκτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ως εκ τούτου η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή άντληση απόψεων, αξιοποίηση καλών πρακτικών και, διερεύνησης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του, που θα προκύψουν από το εν λόγω έργο.