Προσλήψεις 2023: Βγήκε η Εγκύκλιος – Έως 12 Σεπτεμβρίου τα Αιτήματα

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση εξ. επειγουσας Εγκυκλίου για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) ή σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του Δημοσίου Τομέα έτους 2023.

Στην 1η φάση του προγραμματισμού οι φορείς θα υποβάλουν αιτήματα προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

Η 1η φάση ορίστηκε ότι θα διαρκέσει έως 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Επισημαίνουμε ότι η Εγκύκλιος δίνει ειδικές αναλυτικές οδηγίες για τα αιτήματα προσλήψεων από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006, πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή, τα αιτήματά τους μόνο για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το 2023 που αφορούν:

– προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά το αρ.57 του ν.4821/2021

– προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. άλλων κλάδων (από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Ο.Τ.Α. ή από ιδίους πόρους για Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.).

Δεν θα συμπεριληφθούν αιτήματα

– για διευθυντικά στελέχη επί θητεία (ΝΠΙΔ) καθώς και

– για προσωπικό αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», διότι με το αρ.38 του ν.4735/2020, προβλέφθηκε η παράταση του προγράμματος και των συμβάσεων των απασχολούμενων μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει «ότι οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και της πρόβλεψης της παρ.4 του αρ.25 του ν.4829/2021».

Επισημαίνεται ότι για το προσωπικό των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (Ν.Π.Ι.Δ.) εντός & εκτός Γενικής Κυβέρνησης, που απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 καθώς και για το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και το προσωπικό με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών, για το 2023 θα ακολουθηθεί η διαδικασία, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την οποία θα εκδοθεί άλλη Εγκύκλιος.

Το εποχικό προσωπικό των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών (ναυαγοσώστες, πυροπροστασία, προσωπικό δημοτικών κατασκηνώσεωνδεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν.4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019.

Για σχετικές οδηγίες και λεπτομέρειες: η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81 /οικ.13724/2022 Εγκύκλιος