Οι προσωρινές άδειες οδήγησης φέρνουν αύξηση εσόδων στους Δήμους

Πιθανότητα να αυξηθούν τα έσοδα των Δήμων εντοπίζει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καταγράφοντας τα οικονομικά αποτελέσματα μιας νέας ρύθμισης του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, που εισάγει σύστημα χορήγησης προσωρινών αδειών οδήγησης.

Με τα άρθρα 42 έως 47 του Ν/Σ,καθιερώνεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς και σε οδηγούς.

Με αυτή θα επιτρέπεται η οδήγηση της οικείας κατηγορίας οχήματος εντός και μόνον της ελληνικής επικράτειας, για χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης.  Θα εκδίδεται με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του αιτούντος στην Υπηρεσία έκδοσης,

Αναλυτικότερα, θα επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων με κατοχή προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία θα χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (I) στους επιτυχόντες δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς: (i) για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή (ii) για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία, (II) σε όσους υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για: (i) ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της, (ii) έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, (iii) προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β΄ της ελληνικής άδειας οδήγησης, (iv) άρση του κωδικού 114, (v) μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης, (vi) περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης.

Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης θα διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου. Η αίτηση των δικαιούχων θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου στο Σύστημα. Η προσωρινή άδεια οδήγησης θα χορηγείται από το Πληροφοριακό Σύστημα σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.Η ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος πραγματοποιείται μέσα σε ρητά οριζόμενο χρόνο που ορίζει το Ν/Σ, που είναι το αργότερο ένας ή δύο μήνες από όταν ο νέος νόμος θα δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ.

Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα για το οποίο θα επιτρέπεται η οδήγηση με προσωρινή άδεια δεν θα δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις(4) μήνες από την ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα.

Αρμόδια όργανα ελέγχου για την ύπαρξη, εγκυρότητα και γνησιότητα της προσωρινής άδειας οδήγησης θα είναι τα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την οδική κυκλοφορία ελεγκτικά όργανα.

Το αρ.45του Ν/Σ αποσκοπεί στην αποτροπή διάπραξης παραβάσεων που αφορούν στην προσωρινή άδεια οδήγησης για λόγους οδικής ασφάλειας.Εκεί ορίζεται ότι ποινικές κυρώσεις, διοικητικά μέτρα, χρηματικές ποινές και πρόστιμα για παραβάσεις των ισχυουσών για την οδική κυκλοφορία διατάξεων επιβάλλονται και στους κατόχους προσωρινής άδειας.

Επί της συγκεκριμένης λοιπόν διάταξης, το ΓΛΚ διαπιστώνει ότι επιφέρει « ενδεχόμενη αύξηση εσόδων των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων από την είσπραξη τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων στους κατόχους προσωρινής άδειας οδήγησης, σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων για την οδική κυκλοφορία », συμπληρώνοντας ότι το ύψος των εσόδων αυτών « εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός παραβάσεων, ύψος επιβαλλόμενων προστίμων και χρηματικών ποινών κλπ) ».

Μπορείτε να θυμηθείτε για το ίδιο Νομοσχέδιο:

Τέλος τα πρόστιμα στους Δήμους για τις πιάτσες ταξί – Ριζικές αλλαγές