Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε. Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ1, Τ2 & Τ3 και των αντίστοιχων οδικών τμημάτων περί την χ/θ 6+000 της υφιστάμενης Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου».

 

  1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 4. Το υπ’ αριθ. 95587/2736 από 04/04/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
 5. Το υπ’ αριθ. 417 από 23/03/2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας « ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. “ ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. “ .  
 6. Την υπ’ αριθ. 2501/10/972/75 – γ΄ από 05/04/2018 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,  

  

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών,  στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

 

  1. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

 

 1. Την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων περί την χ/θ 6+000 της υφιστάμενης Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, όπου τέμνεται με το  υπό κατασκευή τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου ( χ/θ 6+600), λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής πασάλων θεμελίωσης του τοιχίου Π3.  
 2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 10/04/2018 έως και 20/04/2018, κατά τις ώρες από 07:00΄ ώρα  έως 19.00΄ ώρα.
 1. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. “ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.”, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από 10/04/2018 μέχρι 20/04/2018.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.  

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Αστυνομικός Διευθυντής