Rapid-test στο Θέρμο 20 και 27 Νοεμβρίου

Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού του ΕΟΔΥ, θα πραγματοποιήσει Rapid-test στο Θέρμο την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 11:30 π.μ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοινότητας του Θέρμου, με την οποία η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την εφαρμογή του Νόμου για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διασπορά του ιού  στην κοινότητα”,  με πλήρη εφαρμογή των νόμων και σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών .

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Α) Οι ανακοινώσεις του Δήμου Θέρμου  για τον COVID-19  στηρίζονται πάντα  στα επίσημα δεδομένα  του ΕΟΔΥ και όχι  στις όποιες  φήμες αναπαράγονται χωρίς στοιχεία .

Β) Την #Παρασκευή_20_Νοεμβρίου_2020 και ώρα 11:30 π.μ , Κινητή Ομάδα Υγείας  (ΚΟΜΥ)  Ειδικού Σκοπού  του ΕΟΔΥ , θα βρίσκεται στο Θέρμο , προκειμένου να πραγματοποιήσει  rapid-test για τον Covid-19 .

Γ) Η Δημοτική Αρχή σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Υγιεινής  της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας , προγραμματίζει επίσης την #Παρασκευή_27_Νοεμβρίου_2020 και ώρα 11:00 πμ να πραγματοποιήσει  rapid-test για τον Covid-19.

Δ) Επιθυμούμε  να πληροφορήσουμε τους πολίτες , ότι διενέργεια δοκιμασιών  ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-Cov-2 (rapid-test) γα τη μέτρηση ή  την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με τον κορωνοϊο Covid-19 , έχουν  #μόνο την δυνατότητα  ιδιωτικά  διαγνωστικά εργαστήρια και δημόσιες δομές υγείας . (άρθρο 88 Ν 4745/6-11-2020, τεύχος Α΄, αρ. φύλλου ΦΕΚ 214 ) .

Δ) Παραθέτουμε αποσπάσματα του #άρθρου_88  του
#Νομου4745/6-11-2020 : Άρθρα 1, 3 ,4  .

 1. «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και όχι πέραν της 31ης.1.2021, απαγορεύονται η ελεύθερη διάθεση, η θέση σε λειτουργία και η χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τη μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19».

3. «Iδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύνανται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα. Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι η κλινική ευαισθησία τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) για SARSCoV-2 σε σύγκριση με μοριακό test αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού κλινικής ειδικότητας μεγαλύτερου του ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) για SARS-CoV-2, καθώς και η συμπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσματος ένδειξης εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας (εκτός από την ένδειξη για θετικό η αρνητικό). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) και να προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας, καθορίζονται οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς, οι κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου με αναφορά στα επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια».

4. «Οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό) και την κατηγοριοποίηση του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου σε μία εκ των ομάδων προσώπων που υπάγονται σε αυτούς τους επιδημιολογικούς ελέγχους. Σε περίπτωση μη καταχώρησης ή καθυστερημένης καταχώρησης των στοιχείων στην εφαρμογή επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση λειτουργίας του ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών».

Καταληκτικά αναφέρουμε ως Δημοτική Αρχή ότι θα υπερασπιστούμε την εφαρμογή του Νόμου για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διασπορά του ιού  στην κοινότητα,  με πλήρη εφαρμογή των νόμων και σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών .

Οποιαδήποτε ενέργεια που  θα είναι αντίθετη με αυτές τις αρχές   θα αντιμετωπιστεί  πάραυτα».