Συλλογή στοιχείων από τους Ο.Τ.Α. για τους Υπαλλήλους – γονείς, έως 7 Απριλίου

Ειδικό Έγγραφο προς τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με τον τρόπο συλλογής των στοιχείων που ζητήθηκαν από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης με προηγούμενη Εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12.3.2020 Εγκύκλιο “Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό”αποτυπώθηκε όλο το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άδειες και γενικότερα τις διευκολύνσεις των Υπαλλήλων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στη σελ.8 επισημάνθηκε πως οι Διευθύνσεις Προσωπικού των Φορέων πρέπει να καταρτίζουν κατάλογο με τους υπαλλήλους γονείς που κάνουν χρήση καθεμιάς εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων και να ενημερώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών ηλεκτρονικά, για τον αριθμό των υπαλλήλων κάθε περίπτωσης, χωρίς αναφορά των προσωπικών τους στοιχείων, κάθε 15 ημέρες.  Η περίοδος, στην οποία θα αφορά η πρώτη ενημέρωση είναι από 11.3.2020 έως 31.3.2020.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω λοιπόν, με το ειδικό Έγγραφο που εστάλη προς την Αυτοδιοίκηση, καλούνται

– οι Δήμοι,

– οι Περιφέρειες,

– τα ΝΠΔΔ αυτών

– τα ΝΠΙΔ που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν,

– οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ (ΝΠΔΔ),

να συμπληρώσουν συγκεκριμένο Πίνακα για την περίοδο 11.3.2020 έως 31.3.2020.

Το αρχείο του Πίνακα θα πρέπει να αναρτηθεί συμπληρωμένο στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου που αφορά θέματα προσωπικού Τ.Α (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ ) το αργότερο έως 7 Απριλίου 2020.

Κάθε Φορέας πρέπει να υποβάλλει το δικό του Πίνακα.

Φορείς που δεν έχουν υπαλλήλους που να συνιστούν δυνητικούς δικαιούχους των σχετικών διευκολύνσεων για τις οποίες ζητούνται στοιχεία, δεν απαιτείται να συμπληρώσουν τον Πίνακα.

Για τις Περιφέρειες ο Πίνακας θα πρέπει να υποβληθεί από τη Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας, περιλαμβάνοντας τα στοιχεία που αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Το Υπουργείο παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των στοιχείων:

– συνολικός αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων στο Φορέα,

– αριθμός δυνητικά δικαιούχων υπαλλήλων,

– αριθμός υπαλλήλων που έλαβαν την άδεια ειδικού σκοπού,

– αριθμός υπαλλήλων που επέλεξαν τη διευκόλυνση της μειωμένης απασχόλησης,

– αριθμός υπαλλήλων που άλλαξαν την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης.

 

Ακολουθούν τα σχετικά:

– Το αριθμ. 18610 / 16.3.2020 Έγγραφο

– Ο συνημμένος του Πίνακας