Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ι.Π. Μεσολογγίου την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18.00.

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής  του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  • Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2021  (εισηγητής κ.Λύρος Κων.–Δήμαρχος).
    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό Συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) και Συντελεστή Οικοπέδου (ΣΟ) για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τελών κοιμητηρίων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2021 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2021 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τελών χρήσεως πεζοδρομιών- πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2021 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών τελών καθαριότητας- φωτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2021 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).