Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας την Τετάρτη

Σας  προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση (Κεκλεισμένων των Θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας  την 16ην Σεπτεμβρίου 2020  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  07:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για  συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

ΘΕΜΑ 1ο:  «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στην Δ/νση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Αμφιλοχίας  δημόσιας οικοπεδικής κοινόχρηστης έκτασης εμβαδού 860,00 μ2, η οποία υφίσταται εντός του οικισμού Μπαμπαλιού για τη δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς».

[Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Παράταση μίσθωσης σχολικών κτιρίων».

[Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθώς και ορισμός γραμματέα της επιτροπής με τον αναπληρωτή του».

[Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Κατανομή Γ΄δόσης έτους 2020 στις  Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας  εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων».

[Εισηγήτρια: η κ. Ελένη Δράκου  (Πρόεδρος Δ.Ε.Π.)].

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τη μη διοργάνωση και διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Αμφιλοχίας έτους 2020».

[Εισηγήτρια: η κ. Σοφία Ανδρίκουλα   (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΔΑ.».

[Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Μπεχλιούλης (Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΔΑ)].

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».

[Εισηγητής: ο κ.  Κωνσταντίνος Διγώνης   (Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.)].

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου σε ιδιώτη λόγω παράβασης του Κανονισμού Ύδρευσης –Αποχέτευσης ( άρθρο 20 του Κανονισμού Ύδρευσης –Αποχέτευσης».

[Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  κεκλεισμένων των θυρών τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.38525/2010, του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ.Α΄) του υπ’ αριθμ. 18.318/13.3.2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) εγγράφου και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 Α.Δ.Α. : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ.