Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου για την εκλογή μέλους της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

  Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200). 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (ΦΕΚ 3891/23.07.2022 τεύχος Β’)) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́), των υπ’αριθμ. 932 & 933/2021 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και της Διαπιστωτικής Πράξης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω5Κ6ΩΡΖ-ΗΑ9), για: 

Εκλογή μέλους της Οικονομικής Επιτροπής (κατόπιν παραιτήσεως).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

 

Παρακολουθήστε την συνεδρίαση στο κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCgPvhpT87Jlgd9kb2NhKl9w