Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Ξηρομέρου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ