Τηλεργασία: Τι αλλάζει σε ασφαλιστήρια συμβόλαια και εργασιακές σχέσεις!

Νέα δεδομένα και για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης δημιουργεί το νέο εργασιακό πλαίσιο που εισηγείται η κυβέρνηση για την εξ αποστάσεως εργασία.

Oι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές στις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες και το προσωπικό τους, στις σχέσεις τους με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, συνεργάτες τους, αλλά και με τους ασφαλισμένους, καθώς σε ορισμένες κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές.

Αναφορικά πάντως με τις σχέσεις των εργαζομένων με τις εταιρείες τους, η περίοδος της πανδημίας έδειξε ότι στο σύνολό τους σχεδόν οι ασφαλιστικές εταιρείες, άλλες νωρίτερα άλλες αργότερα, κατάφεραν να ανταποκριθούν στην πρόκληση της εργασίας από απόσταση ή τηλεργασία.

Ωστόσο, αυτό που κάποια στιγμή άρχισε να συζητείται τόσο μεταξύ των στελεχών όσο και γενικότερα όλων των εργαζομένων στον κλάδο είναι ότι η εργασία από απόσταση θέλει ρύθμιση, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις «χανόταν» το ωράριο της εργασίας κάτω από την πίεση της δουλειάς. Πάντως, για το καθεστώς της τηλεργασίας σε παρέμβασή τους οι συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.) ζήτησαν από τους εργαζομένους να ενημερώσουν την Ομοσπονδία αν υπάρχει πρόβλημα  «είτε με τα ωράρια είτε με τις μέρες που απασχολείστε με απομακρυσμένη εργασία είτε οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει».

Επίσης, η τηλεργασία εμφάνισε και μια άλλη αδυναμία, την ανάγκη πολλών τηλε-meetings, τα οποία είναι πιο «δύσκολα» τελικά από τη διά ζώσης επικοινωνία.

Επίσης, και αυτό είναι ένα πιο ανησυχητικό φαινόμενο, τη χαλάρωση της ενιαίας εταιρικής συνείδησης, καθώς η απόσταση λειτουργεί διαλυτικά στην έννοια της ομάδας, της ενιαίας αντίληψης περί εταιρείας, στην εταιρική ταυτότητα με άλλα λόγια. Αλλαγές θα φέρει η τηλεργασία και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, κυρίως τα συμβόλαια ατυχημάτων και εργοδοτικής αστικής ευθύνης. Για παράδειγμα, συμβόλαιο «προσωπικών ατυχημάτων» ασφαλιστικής εταιρείας αναφέρει ότι «προϋπόθεση καταβολής του εκατό τοις εκατό (100%) της εβδομαδιαίας αποζημίωσης είναι ο ασφαλισμένος να απέχει από το χώρο εργασίας του και να μην ασκεί το επάγγελμά του σε όλη την περίοδο της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για την οποία αιτείται αποζημίωση». Όταν όμως ο χώρος εργασίας είναι το σπίτι του, τότε πώς νοείται η αποχή από το χώρο εργασίας.

Επίσης, στα συμβόλαια ασφάλισης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης αναφέρεται ότι με το συμβόλαιο Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της επιχείρησης έναντι τρίτων, καθώς και έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού της προσωπικού, για περιπτώσεις όπου υπάρχει ευθύνη του ασφαλιζόμενου, πέρα από την καλυπτόμενη ευθύνη από την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (Ι.Κ.Α.), για ατυχήματα που θα συμβούν εντός των χώρων και εγκαταστάσεων στους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η ασφάλιση του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης στον αρμόδιο οργανισμό ασφάλισης, καθώς και η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο Ι.Κ.Α.

Επίσης, τα συμβόλαια ασφάλισης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι για την κάλυψη της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης ισχύουν, «κατά κανόνα, πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης, και οι ακόλουθες Ειδικές Εξαιρέσεις, βάσει των οποίων δεν καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων έναντι του ασφαλισμένου που συνίστανται σε ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ή προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από: «…ατυχήματα που οφείλονται σε πλημμελή ή μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο τον παθόντα ή σε πρόθεση ή δόλο του ιδίου του παθόντα. Έτσι στην περίπτωση που ένας υπάλληλος μιας εταιρείας εργάζεται από το σπίτι, ποιος θα πιστοποιήσει ότι ο εργαζόμενος δεν τήρησε τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εργασίας του».

Ακόμη, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι εργατικό θεωρείται το ατύχημα που έγινε μέχρι και μία ώρα πριν από την έναρξη της εργασίας και μία ώρα μετά, καθώς περιλαμβάνεται στο ωράριο εργασίας και ο χρόνος μετάβασης ή αποχώρησης από το χώρο εργασίας. Όταν ο εργαζόμενος εργάζεται από το σπίτι ή από ένα άλλο σημείο εκτός του χώρου εργασίας, λαμβάνεται υπόψη η μία ώρα πριν και μία ώρα μετά;

Επιπλέον, σύμφωνα με εργατολόγους, ορισμένα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν είναι τα εξής:

  • Τηλετοιμότητα: Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι πάντα διαθέσιμος για την εργασία που θα του αναθέσει ο εργοδότης. Το δικαστήριο της Ε.Ε. αποφάσισε ότι απαιτείται 10ωρο ανάπαυσης πριν από την επανέναρξη της τηλεργασίας.
  • Προσωπικά δεδομένα: Ο εργοδότης που έχει δαπανήσει για τον εξοπλισμό μπορεί να ανοίξει τα emails εργαζόμενου ή να τον ηχογραφήσει. Αυτό θα πρέπει να απαγορευθεί, χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου.
  • Εργατικό ατύχημα: Αν γλιστρήσει από την καρέκλα του σπιτιού του εν ώρα εργασίας και μείνει ανάπηρος ο τηλεργαζόμενος, θεωρείται εργατικό ατύχημα; Αν έχει προβλήματα στον αυχένα εξαιτίας της τηλεργασίας, μπορεί να πάρει αναρρωτική άδεια;

 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. «Δημιουργούμε για πρώτη φορά θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την τηλεργασία στη χώρα μας. Προσαρμόζουμε τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα», σχολίασε αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Aναλυτικά οι διατάξεις έχουν ως εξής:

1. Τηλεργασία είναι η συστηματική εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζομένου και με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Τηλεργαζόμενος είναι το φυσικό πρόσωπο που παρέχει τηλεργασία.

2. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με μεταγενέστερη συμφωνία. Κατ’ εξαίρεση σε όλες τις επιχειρήσεις, για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του ίδιου του εργαζομένου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί Την πρόταση του εργαζομένου, που απασχολεί ήδη στις εγκαταστάσεις του, για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση κινδύνου δημόσιας υγείας, ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη.

3. Εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει, εγγράφως, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με προώθηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,προς τον εργαζόμενο το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων του Π.Δ. 156/1994 (Α 102), καθώς και τουλάχιστον των εξής: α) Τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζομένου. β) Το ωράριο εργασίας του εργαζομένου. γ) Τον τρόπο υπολογισμού και την ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του. Το συνολικό αυτό πρόσθετο κόστος, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί σε σταθερό ποσό που να υπερκαλύπτει το πραγματικό, καλύπτει ο εργοδότης σε μηνιαία βάση, δεν αποτελεί αποδοχές αλλά κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δεν υπόκειται σε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του, ισχύουν αναλογικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο μόνο του Α.Ν. 690/45, όπως ισχύει, και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του Ν. 2112/1920 (Α 67), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 του Ν. 4635/2019 (Α 167) και ισχύει. δ) Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση προσδιορίζεται και ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία. ε) Οποιουσδήποτε περιορισμούς στη χρήση του εξοπλισμού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το Διαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. στ) Την ιεραρχική σύνδεση του τηλεργαζομένου με τους προϊσταμένους του στην επιχείρηση, τις διαδικασίες αναφοράς και αξιολόγησης του τηλεργαζομένου. ζ) Τυχόν συμφωνία περί τηλετοιμότητας, τα χρονικά όρια αυτής και τις προθεσμίες ανταπόκρισης του τηλεργαζομένου. η) Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας και τις διαδικασίες αναγγελίας εργατικού ατυχήματος, που ο τηλεργαζόμενος οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί, σύμφωνα με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου. θ) Την προστασία των επαγγελματικών δεδομένων, καθώς και των προσωπικών δεδομένων. ι) Τα στοιχεία επικοινωνίας των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση.

4. Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και εν γένει τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζομένου ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης.

5. Με την επιφύλαξη των διαφοροποιήσεων που οφείλονται στη φύση της τηλεργασίας, οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

6. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζομένου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο του τηλεργαζομένου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστημα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

7. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζομένου, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων πληροφορούνται και γνωμοδοτούν για την εισαγωγή της τηλεργασίας

9. Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη δηλώνονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

10. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατό να καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία και το οποίο καλύπτει ο εργοδότης, οι ειδικότεροι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας, η δήλωση του ωραρίου τηλεργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.

nextdeal.gr