Ο Γ. Βαρεμένος για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων αρμοδιότητας Υπ. Υποδομών

Με την Υπουργική Απόφαση 20319/2020 (ΦΕΚ Β’ 1022 – 24.03.2020) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι: 1. Αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και 2. Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30.4.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ωστόσο, στη χώρα εκτελείται πληθώρα έργων από φορείς εποπτευόμενους ή υπαγόμενους στην αρμοδιότητα άλλων υπουργείων (Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ); Τί ισχύει για αυτά; Θα πρέπει άραγε να εκδοθούν εκατοντάδες Αποφάσεις από ισάριθμους αναθέτοντες φορείς; Προφανώς απαιτείτο Κοινή Υπουργική Απόφαση όλων των συναρμόδιων υπουργείων, για να μην παρατηρείται το φαινόμενο άλλα να ισχύουν για ένα έργο του ΥΠΥΜΕ και άλλα για ένα διπλανό έργο Περιφέρειας, Δήμου, κάποιας ΔΕΥΑ κοκ.

Τί συνέβη; Το επιτελικό κράτος ασθενεί και συντονίζεται μόνο στην επικοινωνία εις βάρος της ουσίας; Καλούμε την κυβέρνηση να επανορθώσει άμεσα την σημαντική αυτή αβλεψία.

Επίσης, δεν προβλέπεται στην εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68 – 20.03.2020) η χορήγηση παρατάσεων των προθεσμιών για την άσκηση ενδικοφανών μέσων (ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας) κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων.Οι προθεσμίες αυτές προβλέπονται στον νόμο (Ν. 4412/2016) και για να υπάρξει παράτασή τους, θα πρέπει να εκδοθεί νόμος ή ΠΝΠ που να χορηγεί συγκεκριμένα αναστολές ή παρατάσεις. Η ΠΝΠ που έχει εκδοθεί για την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων αναστέλλει τις δικαστικές προθεσμίες, όχι τις διοικητικές.

Το ίδιο ισχύει και για την προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π. κατά τη διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης.

Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να επανορθώσει και αυτή την παράλειψή της.