Βαρεμένος για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Ναυπάκτου: «Να μη χαθούν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια»

Γιώργος Βαρεμένος στη Βουλή για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Ναυπάκτου: «Να παρέμβει το ΥΠΕΝ για να μη χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια»

Την παρέμβαση του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος ώστε να μην χαθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Ναυπάκτου, ζητούν με Ερώτησή τους στην Βουλή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Βαρεμένος και ο αρμόδιος Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι ο σχετικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου έχει εμπλακεί σε έναν κυκεώνα δικαστικών προσφυγών από τους διαγωνιζόμενους χωρίς ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, δηλ. του Δήμου Ναυπακτίας, με άμεσο κίνδυνο να χαθούν οι προθεσμίες του ΕΣΠΑ και το έργο να απενταχθεί.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης: 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Επείγουσα ανάγκη για θεσμικές παρεμβάσεις ώστε να συμβασιοποιηθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις το έργο: “Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας” και να μην απωλεσθούν ευρωπαϊκοί πόροι»

Μεταξύ 2016 και 2018, σε υλοποίηση του ισχύοντος τότε Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ναυπάκτου  ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό, την ωρίμανση των μελετών, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης και εν τέλει την ένταξη του έργου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ το 2018, με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας», για την 25ετή κάλυψη των αναγκών των Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπάκτου και Θέρμου, ήτοι του μισού πληθυσμιακά Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή, μετά της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, της Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 16.852tn/y, στον χώρο του ΧΥΤΑ 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ. Βλαχομάνδρας του Δήμου Ναυπακτίας, περιλαμβανομένης και διακριτής Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών 6.245tn/y. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή του 3ου κυττάρου ΧΥΤΑ, το οποίο θα λειτουργεί ως ΧΥΤΥ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων έργων.

Το έργο αυτό, προϋπολογιζόμενης αξίας €18.541.975 (χωρίς Φ.Π.Α.), δημοπρατήθηκε πρώτη φορά με την υπ’ αριθμ. 23857/27.12.2019 Διακήρυξη του Δήμου Ναυπακτίας. Στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά των εγκεκριμένων τευχών διακήρυξης.

Ωστόσο, συγκεκριμένος οικονομικός φορέας κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της ΑΕΠΟ του έργου, που είχε εκδοθεί 2 χρόνια πριν τον εν λόγω διαγωνισμό, καθυστερώντας την διαγωνιστική διαδικασία κατά 3 και πλέον μήνες, για την οποία δεν δικαιώθηκε από την ΑΕΠΠ και δεν συνέχισε με περαιτέρω ένδικα μέσα στο ΣτΕ.

Μετά από αλλεπάλληλα αιτήματα για παρατάσεις από διαφορετικούς οικονομικούς φορείς, ο διαγωνισμός έκλεισε στις 27 Μαρτίου 2020 με την συμμετοχή δύο εν τέλει οικονομικών φορέων.

Στις 31 Μαρτίου 2020 κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή ενός 3ου οικονομικού φορέα κατά της πράξης απόρριψης της προσφοράς του. Η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών απέρριψε τις αιτιάσεις του οικονομικού φορέα, τόσο κατά το σκέλος της ορθής παραμετροποίησης του ΕΣΗΔΗΣ που απαγορεύει τις αρνητικές εκπτώσεις, όσο και κατά το σκέλος της άρνησης της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνει τον εν θέματι διαγωνισμό, πέρα από τις 27 Μαρτίου 2020.

Ο οικονομικός φορέας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόρριψης της προσφυγής του από την ΑΕΠΠ.

Το ΣτΕ  δικαίωσε εν μέρει την αίτηση αναστολής του οικονομικού φορέα, διακόπτοντας την εξέλιξη του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο διερεύνησης της δυνατότητας συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις του ΣτΕ, ο Δήμος Ναυπακτίας υπέβαλε έγγραφο στο ΕΣΗΔΗΣ για να περισώσει την διαγωνιστική διαδικασία και στη βάση συμμόρφωσης της απόφασης του ΣτΕ, θέτοντας ερωτήματα επί των οποίων το ΕΣΗΔΗΣ  δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις.

Από τα ανωτέρω, προέκυψε ότι, δυστυχώς, δεν υφίστατο περιθώριο συμμόρφωσης με την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να επιλέξει την ακύρωση της διαδικασίας, και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Πράγματι ο Δήμος Ναυπακτίας, ως Αναθέτουσα Αρχή, προχώρησε στην εκ νέου δημοπράτηση του έργου στις 15 Δεκεμβρίου 2020, έχοντας ως μόνη αλλαγή την ρητή άρνηση οποιασδήποτε αρνητικής έκπτωσης στην προσφορά των επιμέρους τμημάτων ή συνόλου του έργου.

Στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, κατέθεσαν έγκυρη προσφορά τρεις (3) συμμετέχοντες, οι ίδιοι που είχαν υποβάλλει επιτυχώς ή ανεπιτυχώς και στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία και ακυρώθηκε.

Η 7μελής επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης με ομόφωνη απόφασή της (4 δημόσιοι υπάλληλοι κληρωμένοι μέσω ΜΗΜΕΔ και 3 εκπρόσωποι φορέων, όπως επιτάσσει ο ν.4412/2016), γνωμοδότησε ότι οι 2 από τους 3 συμμετέχοντες δεν καλύπτουν σωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού τους όρους της διακήρυξης του έργου, του Κανονισμού Μελετών Έργου (ΚΜΕ), της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) και του Πίνακα Συμμόρφωσης, και ως εκ τούτου οι προσφορές τους τυγχάνουν απορριπτέες, ενώ έκρινε ότι μόνο μια τεχνική προσφορά είναι πλήρης, καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και γίνεται αποδεκτή στο επόμενο στάδιο της βαθμολόγησης των τεχνικών  προσφορών.

Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επικύρωσε ομόφωνα και η προϊσταμένη αρχή του Διαγωνισμού, με την υπ’ αριθμ 331 / 2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ναυπάκτου, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2021.

Ακολούθως ασκήθηκαν νομίμως προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ (η οποία τις απέρριψε σιωπηρά, χωρίς εκδίκαση) και εν συνεχεία και οι 3 συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,  από το οποίο αναμένεται και η οριστική απόφαση για την τύχη του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το 2018 από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ έχει κηρυχθεί ήδη άγονος μια φορά ο διαγωνισμός και έχει επαναπροκηρυχθεί με την υφιστάμενη διακήρυξη.

Το ΣτΕ αναπέμπει το θέμα στην ΑΕΠΠ ώστε να ακολουθήσει η εκδίκαση της απόφασης, η αποστολή απόψεων εκ νέου των οικονομικών φορέων και του Δήμου, η εκ νέου πιθανή προσφυγή των συμμετεχόντων στο ΣτΕ με βάση τα νέα δεδομένα της απόφασης που θα κληθεί να πάρει η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Επειδή από την ως άνω έκθεση του ιστορικού του εν λόγω διαγωνισμού, προκύπτει ότι το έργο έχει εισέλθει σε έναν κυκεώνα ένδικων προσφυγών, χωρίς την ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, με ορατό κίνδυνο να χαθούν οι δεσμευτικές προθεσμίες της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης,

Επειδή καθίσταται επείγον να καταβληθεί από το αρμόδιο υπουργείο κάθε προσπάθεια, στα πλαίσια των θεσμικών αρμοδιοτήτων του, ώστε το έργο να συμβασιοποιηθεί άμεσα και να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2023, για να αποφευχθεί έτσι ο κίνδυνος δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση εκ μέρους της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής

 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Σε ποιές ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε το έργο: “Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας” να συμβασιοποιηθεί άμεσα και να εκτελεσθεί εντός των τεθειμένων προθεσμιών, ώστε να μην απωλεσθεί η χρηματοδότησή του από ευρωπαϊκούς πόρους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βαρεμένος Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Ιωάννης