Βιομάζα και Αγροτική Οικονομία

Η βιομάζα προέρχεται από οργανικά υλικά όπως δέντρα, φυτά και γεωργικά και αστικά απόβλητα.

Η πλειονότητα της βιομάζας που παράγεται από τη γεωργία της Ε.Ε. προέρχεται με τη μορφή βιοαερίου και πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης.

Το βιοαέριο, το βιοντίζελ και τα βιοθενικά είναι οι τρεις κύριες κατηγορίες βιοενέργειας που παρέχει η γεωργία και η καθεμία έχει γνωρίσει δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το βιοντίζελ παράγεται εν μέρει από εισαγόμενα φυτικά έλαια και ελαιούχους σπόρους, ενώ η βιοαιθανόλη παράγεται κυρίως από δημητριακά και ζαχαρότευτλα της Ε.Ε. Στην κατηγορία βιοαερίου περιλαμβάνεται επίσης η παραγωγή σε μικρές δημοτικές εγκαταστάσεις και το βιοαέριο στο αγρόκτημα από μη γεωργικά βιοαπόβλητα.

Επιπλέον, ο πείρος σύντομης περιστροφής παρέχει στερεή βιομάζα, ενώ η γεωργία παρέχει επίσης υποπροϊόντα και υπολείμματα (όπως το άχυρο) που χρησιμοποιούνται για τη βιοθέρμανση και τη βιοηλεκτρική ενέργεια.

Επιπλέον, αφιερωμένες ενεργειακές καλλιέργειες, όπως τα πολυετή χόρτα και η δασοκομία, η δασοκομία μικρής αμειψισποράς και οι πρεμνοφυείς παρέχουν μη τροφική κυτταρινική και λιγνοκυτταρινική βιομάζα. Οι σημερινές φυτείες εξακολουθούν να είναι πολύ περιορισμένες, με εξαίρεση τη Σκανδιναβία και σε κάποιο βαθμό την Ιταλία. Για διάφορους λόγους, αναμένεται να επεκταθεί η καλλιέργεια ειδικών ενεργειακών καλλιεργειών.

Τα χόρτα βιομάζας, η δασοκομία μικρής αμειψισποράς και οι πρεμνοφυείς πρεμνοκαλλιέργειες σύντομης αμειψισποράς έχουν υψηλές ενεργειακές αποδόσεις – περίπου τρεις φορές αυτές των παραδοσιακών ενεργειακών καλλιεργειών. Συνεπάγονται χαμηλότερη περιβαλλοντική πίεση και μπορούν να ποτιστούν με λύματα.

Οι διαδρομές που σχετίζονται με τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό αποκτούν σημασία και αναμένεται μια σταδιακή μετάβαση από τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς (με βάση τις καλλιέργειες τροφίμων) στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς (μη βασισμένα σε τρόφιμα). Αυτές οι εξελίξεις θα ευνοούν ολοένα και περισσότερο τα πολυετή χόρτα, τη δασοκομία βραχείας αμειψισποράς και τους πρεμνοφυείς βραχείς αμειψισπορές σε σχέση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες.

Βιώσιμη παραγωγή βιομάζας

Η παραγωγή γεωργικής βιομάζας στην Ε.Ε., είτε χρησιμοποιείται για τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά ή ενέργεια, πρέπει να πληροί μια σειρά νομοθετικών περιβαλλοντικών κανόνων σχετικά με την ποιότητα του νερού, του εδάφους και του αέρα.

Επιπλέον, οι γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις γεωργικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τα πρότυπα που ορίζονται στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης.

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Βιοκαύσιμα είναι υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα, όπως ορίζει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ.

Ειδικότερα, όπως ορίζει ο Νόμος 3468/2006, Βιοκαύσιμα θεωρούνται και τα ακόλουθα καύσιμα:

Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης) είναι οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ – FAME) που παράγονται από φυτικά ή ζωικά έλαια και λίπη και είναι ποιότητας πετρελαίου ντίζελ, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

Βιοαιθανόλη είναι η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

Βιοαέριο είναι το καύσιμο αέριο που παράγεται από Βιομάζα ή βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, το οποίο μπορεί να καθαριστεί και να αναβαθμιστεί σε ποιότητα φυσικού αερίου, για χρήση ως Βιοκαύσιμο, ή το ξυλαέριο.

Βιομεθανόλη είναι η μεθανόλη που παράγεται από Βιομάζα, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

Βιο-ΕΤΒΕ είναι ο αιθυλο-τριτοταγής-βουτιλαιθέρας (ΕΤΒΕ) που παράγεται από βιοαιθανόλη, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό Βιο-ΕΤΒΕ που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιμο είναι 47% επί του συνόλου του.

Βιο-ΜΤΒΕ είναι ο μεθυλο-τριτοταγής-βουτιλαιθέρας (ΜΤΒΕ) που παράγεται από μεθανόλη, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό Βιο-ΜΤΒΕ που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιμο είναι 36% επί του συνόλου του.

e-ea.gr