Δ. Ξηρομέρου: Προμήθεια εργαλείων ασφάλισης – σήμανσης

Δ. Ξηρομέρου: Πρόσκληση – γνωστοποίηση, για την προμήθεια εργαλείων ασφάλισης – σήμανσης.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων Ασφάλισης-Σήμανσης», για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου και του Κέντρου Κοινότητας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αριθμό 93/2021 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.999,62 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.
Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 7/12/2021 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / e-mail: [email protected]
Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα: