Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ξεκινά η ενεργοποίηση του προγράμματος παροχής γεωργικών συμβουλών από πιστοποιημένους Γεωργικούς συμβούλους από την AGROTERRA ΚΟΖΑΝΗΣ.

Οι επιλέξιμες συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε Δέκα επτά πακέτα συμβουλών:

Σ.1.1. Πολλαπλή συμμόρφωση
Σ.1.2. Πρασίνισμα
Σ.1.3. ΣΟΔ/Agro
Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
Σ.2.2. Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
Σ.2.3. Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
Σ.3.1. ΟΦΠ
Σ.4.1. Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία
Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας
Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά
Σ.6.1. Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ
Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής
Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
Σ.6.4. Καθετοποίηση
Σ.6.5. Προσανατολισμός στην αγορά

Στόχοι είναι:

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των
γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές
αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της
εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς
αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην
αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος
και της κλιματικής αλλαγής

Όλοι οι γεωργοί, ακόμη και όσοι δε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εθελοντική βάση. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την πρόσβαση των γεωργών σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους.

AGROTERRA ΚΟΖΑΝΗΣ

τηλ.: 2461022476

Έδρα: Φιλίππου 43Α Κοζάνη

e-ea.gr