Ο Υπ. Εθνικής Άμυνας για προβλήματα στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος με θέμα «Καμία απάντηση στα προβλήματα λειτουργίας στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου της Πολεμικής Αεροπορίας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το έτος 2017, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου, η φύλαξη του αεροδρομίου (Α/Δ) Αγρίνιου ανατέθηκε στην 31η ΜΕΕΔ και, κατά συνέπεια, τα οργανωτικά στοιχεία του Φυλακίου Α/Δ Αγρίνιου δεν συμπεριλήφθηκαν στα
οργανωτικά στοιχεία της ΜΥ FOΒ Aktion.

Οι μεταβολές υπαγωγής της 31ης ΜΕΕΔ κατέστησαν μη εφικτή την εμπλοκή  της Μοίρας στη φύλαξη του Α/Δ Αγρίνιου και επομένως προέκυψε εκ νέου η ανάγκη ανάθεσης της φρούρησης του Α/Δ Αγρίνιου σε Φορέα – Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Οι γειτνιάζουσες Μονάδες της ΠΑ, στις οποίες ήταν δυνατό να υπαχθεί το
Κλιμάκιο Φύλαξης του Α/Δ Αγρίνιου, είναι η ΜΥ FΟΒ Aktion και η 116ΠΜ.

Η επιλογή της 116 ΠΜ παρέχει:
 Καλύτερη εφοδιαστική υποστήριξη και έλεγχο των υπό απόθεση υλικών.
 Υπαγωγή του Κλιμακίου Φύλαξης Αγρίνιου στη Μοίρα Άμυνας Φρούρησης (ΜΑΦ) της 116ΠΜ, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται απαίτηση οργανωτικής αναβάθμισης, της αντίστοιχης επιστασίας της ΜΥ FΟΒ Aktion, η οποία είναι επιπέδου Διμοιρίας.

Σε κάθε περίπτωση, το ΓΕΑ προέκρινε ως βέλτιστη λύση την πλήρη υπαγωγή του Κλιμακίου Φύλαξης του Α/Δ Αγρίνιου, στην 116 ΠΜ. Οι ως άνω μεταβολές επήλθαν με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των μέσων, την εξοικονόμηση πόρων, την άμεση αναπλήρωση στελεχών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με δεδομένο τη δύναμη του προσωπικού από την 116ΠΜ, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες της ΠΑ.

Πέραν των ανωτέρω, η Μονάδα διαθέτει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών που απαιτούνται για το μέγεθος και την αποστολή της και έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς της ΠΑ. Η διάθεση επιπλέον ηλεκτρονικών δυνατοτήτων επικοινωνιών απαιτούν δυσανάλογα υψηλό κόστος, μέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό, δεδομένων των αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και του αυστηρού θεσμικού πλαισίου που τα διέπει, συγκεκριμένα δε από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας.

Επίσης, σχετική υπηρεσιακή απαίτηση για πρόσβαση στο διαβαθμισμένο δίκτυο «ΔΙΟΛΚΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών ΜIS δεν έχει περιέλθει στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΑ.

Η στελέχωση του Κλιμακίου Φρούρησης Α/Δ Αγρίνιου σε στρατιωτικό προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη και την υπάρχουσα δύναμη και τα πραγματικά δεδομένα, είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τις ανάγκες σύμφωνα με τον υφιστάμενο ΠΟΥ.

Επιπρόσθετα, έως και σήμερα, δεν έχει υποβληθεί υπηρεσιακό έγγραφο από την 116ΠΜ για το Κλιμάκιο Φρούρησης Α/Δ Αγρίνιου, που να αναφέρει προβλήματα, σχετικά με τη στελέχωση ή την αδυναμία υλοποίησης του έργου του Κλιμακίου, ούτε ατομική αναφορά με υποβολή παραπόνων από τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτό.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, από τα στοιχεία τα οποία τηρούνται στο ΓΕΑ, τα στελέχη του Κλιμάκιου Φρούρησης Α/Δ Αγρίνιου, υπηρετούν εκεί, είτε κατόπιν επιθυμίας τους, σύμφωνα με το έντυπο ατομικών στοιχείων – επιθυμιών τοποθετήσεων, είτε είναι τόπος καταγωγής ή γέννησης, καθώς είναι εγγεγραμμένοι στους Δήμους Τριχωνίδας ή Μεσολογγίου ή Ναυπακτίας ή Βάλτου, που είναι όμοροι Δήμοι με αυτόν της έδρας του Κλιμακίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 6888/27-5-2021 ερώτησή μου σας έθεσα τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πιο συγκεκριμένα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρινίου, έπαυσε να λειτουργεί ως ενεργό Αεροδρόμιο από τον Ιούλιο 2015. Το Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου αρχικά υπήχθη στο Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου και στη συνέχεια στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο Αχαΐας.

Ο νέος τρόπος λειτουργίας του καθορίστηκε με σχετική διαταγή, σύμφωνα με την οποία προβλέφθηκε η στελέχωση συγκεκριμένων θέσεων φρούρησης, σε καθεστώς 24ωρών βαρδιών.

Ο τρόπος αυτός της λειτουργίας του ωστόσο, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους υπηρετούντες σε αυτό. Το κυριότερο από αυτά, είναι η δυσκολία αναπλήρωσης του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο απουσίας (Αίτηση Κανονικών Αδειών, φύλλα πορείας, Αναρρωτικές Άδειες κ.α).

Και τούτο διότι λόγω του περιορισμένου αριθμού των στελεχών που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Αγρινίου, δεν δύναται για αντικειμενικούς λόγους να τηρηθεί η οδηγία για τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανέρχεται σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ιδίως δε εν μέσω της πανδημίας του covid-19, σε περίπτωση που εμφανιστεί θετικό κρούσμα και δοθούν οι αναγκαίες άδειες, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την αντικατάσταση του στελέχους αυτού με στρατεύσιμους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε ανάλογη περίπτωση συγκεκριμένης ειδικότητας στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.),

Πέραν αυτών, στην παραπάνω ερώτησή μου σας είχα θέσει και τα επιπλέον προβλήματα της εν
λόγω Μονάδας, που συνίσταντο κατά κύριο λόγο στην έλλειψη οργανωμένου γραφείου προσωπικού για την ενημέρωση των στελεχών (διαταγές, αλληλογραφία κλπ), στην εικόναωεγκατάλειψης που συχνά παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις της Μονάδας αυτής λόγω της
υποστήριξής από μονάδες που εδρεύουν σε απόσταση άνω των 100 χλμ, καθώς και στην έλλειψη
οργανωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την 116ΠΜ προς εξυπηρέτηση των στελεχών, λόγω
της μη εγκατάστασης ηλεκτρονικού υπηρεσιακού δικτύου (MIS).

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έδωσε ικανές απαντήσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα του Κλιμακίου Φύλαξης Αγρινίου. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανάγκη καλύτερης στελέχωσης του Κλιμακίου Φύλαξης Αγρινίου, καθώς το υφιστάμενο προσωπικό υπερκαλύπτει τις ανάγκες, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πίνακα Οργανώσεως Υλικού. Ωστόσο, δεν δόθηκε καμία απάντηση για την υπερβολική επιβάρυνση των στρατιωτικών που είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε 24ωρες βάρδιες, αντίθετα και με τα οριζόμενα στη νομοθεσία για 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση.

Κατάσταση που επιτείνεται εν μέσω της πανδημίας. Καμία απάντηση επίσης δεν έδωσε για την επίλυση των λοιπών προβλημάτων της Μονάδας και για την αντικειμενική έλλειψη των κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των στελεχών, αρκούμενο στο ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό έγγραφο περί δυσλειτουργιών. Τέλος, καμία απάντηση δεν υπήρξε για την προοπτική της αναβάθμισης του Κλιμακίου Αγρινίου ώστε να λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που συνδέονται με την αδυναμία αναπλήρωσης των στελεχών λόγω της υποστελέχωσης της Μονάδας; Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο την λειτουργία με καθεστώς 24ωρων βαρδιών; Θα προβλεφθούν θέσεις στρατευσίμων οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν κάποιες από τις υπηρεσίες ή θέσεις μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού;

2. Σκοπεύει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του Κλιμακίου Αγρινίου σε επίπεδο ηλεκτρονικών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κλιμακίου ώστε να λειτουργεί ως αυτόνομη Μονάδα;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος