Υπεύθυνη για την επιχορήγηση των σωμάτων ασφαλείας η Αγγελική Χαλιμούρδα

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με απόφασή του ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, ορίζει την εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Χαλιμούδρα Αγγελική του Γεωργίου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο – Βοηθό Περιφερειάρχη, υπεύθυνη σε θέματα συντονισμού του προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επιχορήγηση των σωμάτων ασφαλείας.

Στις αρμοδιότητές της υπάγεται η άσκηση της αρμοδιότητας του άρθρου 54 παρ. 5 του Ν.4662/2020 (Φ.Ε.Κ. 27/07.02.2020) που αφορά στη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα σώματα ασφαλείας προκειμένου να εξετάζεται κάθε φορά η δυνατότητα επιχορήγησης των υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.