Υπεύθυνη σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και ισότητας η Αμαλία Βούλγαρη

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με απόφασή του ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, ορίζει την εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία του Γεωργίου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο – Βοηθό Περιφερειάρχη, υπεύθυνη σε θέματα κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και θέματα ισότητας, άρσης κοινωνικών ανισοτήτων και των φυλετικών διακρίσεων.

Στις αρμοδιότητές της υπάγεται η συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αναφορικά με θέματα άρσης της ανισότητας των φύλων (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. γ ́ του Ν.4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/26.03.2019), καθώς και η αποδοχή παροχής κοινωνικής εργασίας σε υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τους κατάδικους σε περίπτωση μετατροπής της ποινής τους από το δικαστήριο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 64 ν.2776/1999 (Σωφρονιστικός Κώδικας) και 82 π.δ 283/1985 (Ποινικός Κώδικας) και τον καθορισμό των όρων επίβλεψης του καταδικασμένου σε κοινωφελή εργασία.