ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Ταμία Δήμου Αγρινίου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).
2. Την αριθμ. 64993/13431/5-9-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου» (ΦΕΚ 2183/τ. Β/29-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθ. 516/2014 απόφαση Δημάρχου Αγρινίου περί «Τοποθέτηση Προϊσταμένων
Διευθύνσεων και Τμημάτων του δήμου Αγρινίου».
4. Την αριθ. 5/2015 απόφαση Δημάρχου Αγρινίου με την οποία ορίστηκε Ταμίας του Δήμου
Αγρινίου ο υπάλληλος Τσώλης Ανδρέας του Σταύρου, Προϊστάμενος του Τμήματος
Ταμείου, με αναπληρωτή τον υπάλληλο Τσαραντάνη Αθανάσιο του Δημητρίου.
5. Την αριθ.444/3-7-2018 απόφαση Δημάρχου Αγρινίου περί «Τοποθέτηση Προσωπικού ανά
Οργανική Μονάδα».
6. Το γεγονός ότι ο υπάλληλος του Δήμου Αγρινίου, Τσώλης Ανδρέας του Σταύρου,
διορίστηκε Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, με τριετή θητεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ756/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-12-
2018).
7. Το αριθ. ΕΜΠ 978/21-12-2018 έγγραφο της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο, ο
ανωτέρω υπάλληλος ορκίστηκε την 21/12/2018 και ανέλαβε υπηρεσία, ως Διοικητής στο Γ.
Ν. Αιτωλ/νίας.
8. Την αριθ. 30/2019 απόφαση Δημάρχου με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου η υπάλληλος Παντελίδη Γαλάτεια του Αναστασίου.
9. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε Ταμία του Δήμου Αγρινίου από 14/1/2019, την μόνιμη υπάλληλο Παντελίδη
Γαλάτεια του Αναστασίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄, με
αναπληρωτή τον μόνιμο υπάλληλο Τσαραντάνη Αθανάσιο του Δημητρίου, κατηγορίας ΤΕ,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ