Συνεδριάζει με 12 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Επίστρωση τμήματος παραλιακής οδού Μενιδίου»
[Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκριση παράτασης εργασιών του έργου: Επίστρωση τμήματος παραλιακής οδού Μενιδίου».
[Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Φλωριάδας» ( άρθρο 25 του Ν.4258/2014 )».
[Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4ο: «Εγκριση υποβολής πρότασης – φακέλου στήριξης στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ για ένταξη του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» και της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» στο Τοπικό της Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER».
[Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών»
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο: «Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών»
[ Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (παλαιού Κοινοτικού Γραφείου) στην Τ.Κ. Περδικακίου».
[ Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο: «Αναστολή ισχύος αδειών λαϊκής αγοράς Αμφιλοχίας λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ».
[ Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στην λαογραφική εκδήλωση «ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ» που θα πραγματοποιηθεί τις 29 &30/9.2018».
[ Εισηγητής: ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 44173/24-8-2018 ( ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει».
[ Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 12ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].