Α.Σ.Ε.Π.: Προσλήψεις στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κεφαλονιάς

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για προσλήψεις στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κεφαλονιάς βλέπει το φως της δημοσιότητας.

ύμφωνα με την ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. πρόκειται για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (Δ.Π.Π.-Η.) για την περιοχή Κεφαλονιάς που εδρεύει στο Αργοστόλι του νομού Κεφαλληνίας.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (L.Tzortzatos@deddie.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Δείτε το Έντυπο Αίτησης Σ.Ο.Χ., πατώντας ΕΔΩ

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 13/8/2020 έως και 22/8/2020.
protothema.gr