Αγρίνιο: Στην ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας προχωρά ο Δήμος

Στην ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» προχωρά ο Δήμος Αγρινίου και το θέμα θα εισηγηθεί στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου.

  • Οι ιστοσελίδες των μέσων του «Agrinio365» Media Group (AgrinioTimes.gr – Antenna-Star.gr) σας παρουσιάζουν λεπτομερώς το συγκεκριμένο θέμα:

Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

Με το Ν.4513/2018 (Φ.Ε.Κ. 9/Α’/23-01-18) δίνεται η δυνατότητα της ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μεταξύ των άλλων και οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που στόχο έχει την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Ν. 4513/2018 και ειδικότερα στο άρθρο 2, μέλη μιας Ενεργειακής Κοινότητας, μπορεί να είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,

β) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,

γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

δ) Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού της έδρας της Εν. Κοιν., κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010. 2. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Εν. Κοιν. είναι: α) Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, β) τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα δύο (2) τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α., γ) δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Όσον αφορά τις συνεταιριστικές μερίδες της Ενεργειακής Κοινότητας στο άρθρο 3 του Ν. 4513/2018 αποσαφηνίζεται:

«1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο: α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, β) το σαράντα τοις εκατό (40%) για τους λοιπούς Ο.Τ.Α.. 2. Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο».

 

Η υπό σύσταση «Ενεργειακή Κοινότητα  Αγρινίου  Συν.Πε.», θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν θα έχει τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης.

Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν ο Δήμος Αγρινίου (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%), η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αγρινίου (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%) , το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%) , το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ’ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%), η ΔΗΜ.ΕΠ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%), η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%) και η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%). Το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ενεργειακής κοινότητας ανέρχεται στα 50.000 €, το οποίο αποτελείται από πεντακόσιες  (500) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 100 € η κάθε μία. Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής σχέδιο καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνει το κατ’ άρθρο 5 του Ν.4513/2018 ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο για τη νόμιμη σύσταση και δημοσίευση της Ενεργειακής Κοινότητας.

Για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της «Ενεργειακής Κοινότητας  Αγρινίου Συν.Πε.» εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4513/2018 σε συνδυασμό με το Ν.1667/1986 περί συνεταιρισμών. Η συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην Ενεργειακή Κοινότητα βρίσκει νομικό έρεισμα στις κάτωθι διατάξεις:

1. των άρθρων 75, παράγρ. Ι, εδ. α’ 1 του Ν.3463/2006, όπου περιγράφονται οι τομείς αρμοδιότητας των Δήμων και Κοινοτήτων ως εξής: «η αξιοποίηση & εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)

και εδ. α’ 3: «ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας»,

2. του άρθρου 93, παράγρ. 1 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με το οποίο: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής»,

3. του άρθρου 267, παραγρ. 2 του Ν.3463/2006, με βάση το οποίο: «Εφεξής, η σύσταση από Δήμους ή Κοινότητες ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπεται, μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική νομοθετική ρύθμιση ή από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγρ. 1γ’ του Ν. 4513/2018 όπου ορίζεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1. Να εγκρίνετε την Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα  Αγρινίου Συν.Πε.» με τη συμμετοχή των εξής μελών:

1.       Ο Δήμος Αγρινίου (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%), με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στις 20.000€ για την απόκτηση διακοσίων (200) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων.

2.      Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αγρινίου (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%), με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στις 10.000€  για την απόκτηση εκατό (100) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων.

3.      Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%) με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στα 2.500€  για την απόκτηση εβδομήντα πέντε (25) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων.

4.      Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ’ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%) με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στα 2.500€  για την απόκτηση εβδομήντα πέντε (25) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων.

5.      Η ΔΗΜ.ΕΠ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%) με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στα 5.000€ για την απόκτηση πενήντα (50) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων.

6.      Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%) με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στα 5.000€ για την απόκτηση πενήντα (50) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων.

7.      Η ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%) με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στα 5.000€ για την απόκτηση πενήντα (50) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων.

2. Να εγκρίνετε το επισυναπτόμενο σχέδιο καταστατικού του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα  Αγρινίου Συν.Πε.».

3. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γεώργιο Παπαναστασίου για την υπογραφή του καταστατικού και όλες τις περαιτέρω απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες.

4. Να ορίσετε τον …………………………………… και τ……………………………….., ως μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της «Ενεργειακής Κοινότητας  Αγρινίου Συν.Πε.».