Ενεργοποιείται το πρόγραμμα Γεωργικών Συμβουλών ύψους 80 εκατ. ευρώ

Με απόφαση Λιβανού ενεργοποιείται το πρόγραμμα Γεωργικών Συμβουλών ύψους 80 εκατ. ευρώ- «Δημοσιοποίηση Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)»

Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση της πρόσκληση Γεωργικών Συμβουλών, ύψους μες τη Δημοσιοποίηση του Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.), από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα. Η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου και ενεργοποιείται για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού.

Παράλληλα με τη Δημοσιοποίηση του Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του Συστήματος AKIS το οποίο προβλέπεται ως προαπαιτούμενο από τη νέα ΚΑΠ. Το σύστημα AKIS συνδέει την έρευνα, την καινοτομία, την κατάρτιση και εκπαίδευση και το σύστημα Γεωργικών Συμβουλών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ- Δήμητρα:

Α. Συνολικά 98 νομικά πρόσωπα και 14 ατομικές επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν και εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του 2ου κύκλου αιτήσεων των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν έως 10.11.2021, στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι εν λόγω Φ.Π.Γ.Σ. πληρούσαν κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων τις απαιτήσεις της αριθ. 163/13692/01.02.2018 (267 B’) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προαναφερόμενη  απόφαση.

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr είναι αναρτημένος ο οριστικός Πίνακας που περιλαμβάνει στοιχεία του Μητρώου για τις 112 πιστοποιημένες επιχειρήσεις. 

Η γεωγραφική κατανομή των πιστοποιημένων Φ.Π.Γ.Σ., ανά Περιφέρεια, βάσει της έδρας τους, εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα 1.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Φ.Π.Γ.Σ.

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΠΓΣ
1 Βόρειο Αιγαίο 2
2 Κεντρική Μακεδονία 23
3 Ιόνια Νησιά 3
4 Πελοπόννησος  6
5 Δυτική Ελλάδα 13
6 Δυτική Μακεδονία 4
7 Νότιο Αιγαίο 1
8 Θεσσαλία  13
9 Στερεά Ελλάδα 4
10 Ήπειρος  4
11 Κρήτη 12
12 Ανατολική Μακεδονία -Θράκη  14
13 Αττική  13
ΣΥΝΟΛΟ 112

 

Διευκρινίζεται ότι, οι πιστοποιημένοι Φ.Π.Γ.Σ. μπορεί να διαθέτουν και δευτερεύουσα/ες εγκατάσταση/εις, οι οποίες αποτυπώνονται στο Μητρώο. 

Από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος www.agroadvisors.elgo.gr  προκύπτει ότι 466 πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Γεωργικοί Σύμβουλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, η πλειονότητα των οποίων είναι Γεωπόνοι ΠΕ και Τεχνολόγοι Γεωπονίας, απασχολούνται με πλήρη απασχόληση ή συμμετέχουν στους 112 Φ.Π.Γ.Σ., όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.  

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  (Γ.Σ.) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Φ.Π.Γ.Σ.

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Σ.
1 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 343
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 66
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 29
4 ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ  4
5 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 3
6 ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ  11
7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 6
8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  3
9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ  1
ΣΥΝΟΛΟ 466

 

Επισημαίνεται, ότι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων τους, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την έναρξη της μεταβολής. Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων πιστοποίησης του Φ.Π.Γ.Σ. λόγω αποχώρησης πιστοποιημένου Γ.Σ., ο Φ.Π.Γ.Σ. οφείλει να ενημερώσει για τη μεταβολή και να προβεί εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος σε αντικατάστασή του με άλλο πιστοποιημένο Γ.Σ. από το Μητρώο, έτσι ώστε να διατηρήσει τις προϋποθέσεις πιστοποίησής του. Τα αιτήματα τροποποίησης και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στο πεδίο με τίτλο «ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ». 

Το Μητρώο θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον προκύπτουν μεταβολές στα στοιχεία του. 

Β. Εντός του Ιανουαρίου 2022 θα οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και τις λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και με σχετικό Δελτίο Τύπου του Οργανισμού. 

 

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΣ                 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                       ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑΣ WEBSITE EMAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ           ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗ                                       ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 ΑΦ1001 ADCROP ΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4, ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15127 ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ [email protected] ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΒΟΛΟΣ
2 ΑΦ1002 AGRO-FUTURE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 20001 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [email protected]
3 ΑΦ1003 AGROHORIZON Ι.Κ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΑΛΛΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ https://www.oikonomotexniki.eu/ [email protected]
4 ΑΦ1004 AGROLOGIC MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE ΓΙΑΝΤΣΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54627 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.agrologic.gr  [email protected] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 ΑΦ1005 AGRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 11, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18545 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.agron.gr  [email protected] ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑ
6 ΑΦ1006 ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. ΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54626 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.ergoplanning.gr  [email protected] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ
7 ΑΦ1007 EUROMIND A.E. ΜΠΑΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 24ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΕΦΥΡΑ 57011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.euromind.gr  [email protected] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ
8 ΑΦ1008 FAGUS O.E. ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΕΡΑΣΜΙΟ 0, ΞΑΝΘΗ 67200 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ [email protected]
9 ΑΦ1009 FOOD STANDARD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΔΡΑΣ 5, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 15232 ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ www.foodstandard.gr  [email protected]
10 ΑΦ1010 IMPRUS CONSULTING EE ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 18, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ www.imprus.gr [email protected] ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑ
11 ΑΦ1011 NOVAPLAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΔΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 58100 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ www.novaplan.gr  [email protected] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ, ΣΚΥΔΡΑ
12 ΑΦ1012 OPTIMAL AGRO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected]
13 ΑΦ1013 PROACTIVE MON A.E. ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 97, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71306 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.proactive.com.gr [email protected]
14 ΑΦ1014 Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΔΟΥΚΑ 8 & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΠΥΡΓΟΣ 27131 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ www.keapirgou.gr [email protected] ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΑ, ΖΑΧΑΡΩ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
15 ΑΦ1015 Α. ΤΣΑΛΚΙΔΗΣ Ε.Ε. ΤΣΑΛΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΟΤΙΟΥ 2, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ www.agroton.gr [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
16 ΑΦ1016 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [email protected]
17 ΑΦ1017 ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Κ.Ε. ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 47100 ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ [email protected]
18 ΑΦ1018 ΑΓΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ 14, ΑΘΗΝΑ 11363 ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ www.agrenaos.gr [email protected] ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟ
19 ΑΦ1019 ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΙΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 50200 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected]
20 ΑΦ1020 ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Ι.Κ.Ε. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 72055 ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ [email protected]
21 ΑΦ1021 ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 25, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 68200 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ agrosimvoulos.gr [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΦΕΡΕΣ
22 ΑΦ1022 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ 40200 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ [email protected]
23 ΑΦ1023 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΩΜΑΝΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 3 ΧΛΜ ΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ [email protected]
24 ΑΦ1024 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΚΑΛΑ 0, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 23051 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ [email protected] ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΕΜΕΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΝΑΥΠΛΙΟ
25 ΑΦ1025 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57001 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.aeiforiki.gr [email protected] ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ
26 ΑΦ1026 ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΣΔΕΙΝ ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗ 3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ, ΤΥΧΕΡΟ, ΦΕΡΕΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΣΟΥΦΛΙ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΣΟΥΦΛΙ
27 ΑΦ1027 Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΚΗ 20, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 55131 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.genecon.gr [email protected]
28 ΑΦ1028 ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ ΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 17, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16345 ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ gaiaconsulting.gr [email protected]
29 ΑΦ1029 ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. – ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΩΚΟΥ 5, ΧΑΛΚΙΔΑ 34133 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ www.geolink.gr [email protected]
30 ΑΦ1030 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111, ΛΑΡΙΣΑ 41336 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ www.georgikianaptixi.gr [email protected] ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
31 ΑΦ1031 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Ι.Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ 5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71201 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected]
32 ΑΦ1032 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ ΔΗΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ 116Β, ΒΟΛΟΣ 38221 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ corporate-office-32252.business.site [email protected]
33 ΑΦ1033 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΛΥΣΗ ΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΣΙ, ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΣ 84503 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΔΡΟΥ [email protected]
34 ΑΦ1034 Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ – Θ. ΤΣΩΛΗΣ Ο.Ε. ΣΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 ΖΥΓΟΜΑΛΛΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [email protected]
35 ΑΦ1035 Δ.ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ – Ε.ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Ο.Ε ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 60-62, ΛΑΡΙΣΑ 41334 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ www.agrosimbouli.gr/Site [email protected] ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ
36 ΑΦ1036 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 5, ΒΕΡΟΙΑ 59100 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ www.agroq.gr [email protected]
37 ΑΦ1037 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 54 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ www.foodcare.gr [email protected]
38 ΑΦ1038 ΔΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  Ι.Κ.Ε. ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΔΙΑΣ 69, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55133 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ aeiforosike.com [email protected]
39 ΑΦ1039 ΔΟΥΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΔΟΥΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7, ΕΔΕΣΣΑ 58200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ [email protected] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ
40 ΑΦ1040 ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. ΣΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 13, ΑΓΡΙΝΙΟ 30131 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ www.heliosplan.gr [email protected] ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΒΟΝΙΤΣΑ
41 ΑΦ1041 ΙΟΥΛΙΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 2, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 64100 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ www.agroaction.gr [email protected]
42 ΑΦ1042 Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ – Μ. ΓΚΕΡΑ Ο.Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 75 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ www.kalamakis-gkera.gr [email protected] ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
43 ΑΦ1043 Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ – Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ο.Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΗΡΩΩΝ 52 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ www.aimos.info [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΠΕΣ, ΞΥΛΑΓΑΝΗ
44 ΑΦ1044 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΠΟΙΙΑΣ 34, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [email protected]
45 ΑΦ1045 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ Δ ΑΕ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΘΕΡΙΜΙΩΤΗ 25, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ – ΛΑΡΙΣΑΣ 41500 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ www.farmacon.gr [email protected]
46 ΑΦ1046 Μ. ΚΟΡΑΚΗΣ – Χ. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε. ΚΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 26, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17673 ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ www.agrostirixi.gr [email protected] ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ
47 ΑΦ1047 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Γ. – ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α  Ο.Ε ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 134, ΡΕΘΥΜΝΟ 74100 ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ [email protected]
48 ΑΦ1048 ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 ΧΛΜ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, 0 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 61200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ www.geotechniki.gr [email protected] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
49 ΑΦ1049 ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΕΡΩΦ 5, ΚΑΒΑΛΑ 65403 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ www.dasologos.gr [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΠΟΔΟΧΩΡΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
50 ΑΦ1050 Ν. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ – ΜΙΧ. ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε. ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΔΑ 123, ΧΑΝΙΑ 73100 ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ [email protected] ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΣ
51 ΑΦ1051 ΝΕΑ ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΚΕ ΡΟΔΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 38 ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ agronovareth.gr [email protected]
52 ΑΦ1052 ΝΟΒΑ ΑΓΚΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1o ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 59300 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ www.naconsulting.gr [email protected]
53 ΑΦ1053 ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΘΕΣΗ ΜΕΖΑΡΙΑ 0, ΦΙΛΥΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.ecodev.gr [email protected] ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΧΑΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΤΡΑ
54 ΑΦ1054 ΟΡΝΙΘΑΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΡΝΙΘΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 6, ΣΕΡΡΕΣ 62100 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ www.growplan.gr [email protected] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
55 ΑΦ1055 Π.ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ- Α.ΚΟΤΤΙΚΑ -Ι.ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΟΕ ΚΟΤΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 44 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ alesvos.gr [email protected] ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 0   ,  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΠΛΩΜΑΡΙ , ΠΑΠΠΑΔΟΣ , ΜΥΡΙΝΑ
56 ΑΦ1056 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 10, ΒΟΝΙΤΣΑ 30002 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected] ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΣ
57 ΑΦ1057 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΩΠΟΣ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 23056 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ [email protected] ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ, Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ
58 ΑΦ1058 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1, ΘΗΒΑ 32200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ www.spapasotiriou.gr [email protected]
59 ΑΦ1059 ΡΟΔΙΝΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΟΥ 35, ΡΕΘΥΜΝΟ 74131 ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ www.agrare.gr [email protected]
60 ΑΦ1060 Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΔΡΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. ΜΠΑΔΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗ671 50 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ www.enateam.gr [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
61 ΑΦ1061 ΤΑΝΤΟΣ Δ. – ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ Ε. – ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Ο.Ε. ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 10, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43100 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ agrolysis-karditsas.gr [email protected] ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΕΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
62 ΑΦ1062 ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ ΤΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68132 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ trelis.gr [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΦΕΡΕΣ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΣΟΥΦΛΙ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΣΑΠΕΣ
63 ΑΦ1063 ΦΑΡΜΑΝΕΤ Ι.Κ.Ε. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 20, ΛΑΡΙΣΑ 41222 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ www.farmanet.gr [email protected]
64 ΑΦ1064 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΕΡΕ ΙΚΕ ΔΕΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1, ΔΡΑΜΑ 66100 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ www.deres.gr [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
65 ΑΦ1065 ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΣΚΟΣ ΚΑΡΕΑ 20, Τ.Κ.: 11636 ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ www.envirometrics.gr asi[email protected]
66 ΑΦ1066 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 25, Τ.Κ.: 70400 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected]
67 ΑΦ1067 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΑ ΑΒΟΡΑΝΗ, Τ.Κ.: 30150 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
68 ΑΦ1068 PROTYPON ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3, Τ.Κ.: 17456 ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ https://protypon.eu/ [email protected] ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
69 ΑΦ1069 AGROTAX ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Ο.Ε. ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, Τ.Κ.: 27131 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ [email protected]
70 ΑΦ1070 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 2, Τ.Κ.: 71409 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.arosi.gr [email protected]
71 ΑΦ1071 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 86, Τ.Κ.: 74132 ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ [email protected]
72 ΑΦ1072 ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι.Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τ.Κ.: 66300 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ [email protected]
73 ΑΦ1073 ΒΑΖΟΥΡΑ Ε. – ΣΠΑΝΟΥ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 20, Τ.Κ.: 37100 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [email protected]
74 ΑΦ1074 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι.Κ.Ε ΛΟΥΣΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2, Τ.Κ.: 58500 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ [email protected]
75 ΑΦ1075 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΑ, Τ.Κ.: 62055 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ [email protected]
76 ΑΦ1076 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΕ ΦΟΥΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Τ.Κ.: 57006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.geoponikistirixi.gr [email protected]
77 ΑΦ1077 ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 40 ΚΑΙ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ, Τ.Κ.: 25200 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ [email protected] ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΧΑΙΑΣ), ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (ΑΧΑΙΑΣ)
78 ΑΦ1078 ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 5 , Τ.Κ.: 62122 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ https://www.verrosike.gr/ [email protected]
79 ΑΦ1079 HELP AGRI OE ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, 148, Τ.Κ.: 43132 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [email protected]
80 ΑΦ1080 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΔΑΜΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 1-3, Τ.Κ.: 35132 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [email protected]
81 ΑΦ1081 ΕΝΟΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ Γ. ΝΑΖΟΥ 38-42, Τ.Κ.: 11145 ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ [email protected]
82 ΑΦ1082 AGRICONSULTING SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 59, Τ.Κ.: 71306 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ http://www.agriconsulting.gr/ [email protected]
83 ΑΦ1083 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 48, Τ.Κ.: 11471 ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ [email protected]
84 ΑΦ1084 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗ 10, Τ.Κ.: 58400 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ https://www.geoenisxisi.gr/ [email protected]
85 ΑΦ1085 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΝΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ 2 , Τ.Κ.: 43100 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [email protected]
86 ΑΦ1086 VETEAGRO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.) ΚΟΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 7, Τ.Κ.: 64200 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ [email protected]
87 ΑΦ1087 ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΠΑΡΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 109, Τ.Κ.: 68200 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ [email protected] ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ (ΔΡΑΜΑΣ)
88 ΑΦ1088 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΚΜΑΝΗ 20Α, Τ.Κ.: 57200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.agrocon.gr [email protected]
89 ΑΦ1089 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΡΓΥΡΑΣ 0, Τ.Κ.: 83200 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΑΜΟΥ [email protected]
90 ΑΦ1090 Α.ΖΗΣΙΜΟΣ-Π.ΚΟΥΤΡΑΣ-Α.ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΟΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ 6Α, Τ.Κ.: 35131 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ www.agrosimb.gr [email protected]
91 ΑΦ1091 AP2 AGRO CONSULTING Ι.Κ.Ε.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0, Τ.Κ.: 46200 ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [email protected]
92 ΑΦ1092 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΙΚΕ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟ, Τ.Κ.: 29100 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ www.kkconsultants.gr [email protected]
93 ΑΦ1093 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝAGRO IKE ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΔΑΣ 60-62, Τ.Κ.: 41334 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ www.perivallonagro.gr [email protected] ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
94 ΑΦ1094 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΓΡΩΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΟΥ ~10~, Τ.Κ.: 49100 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ [email protected]
95 ΑΦ1095 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 2, Τ.Κ.: 26500 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ [email protected] ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
96 ΑΦ1096 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, 37, Τ.Κ.: 70400 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected]
97 ΑΦ1097 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΛΟΣ ΖΑΙΜΗ 8, Τ.Κ.: 26221 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ [email protected]
98 ΑΦ1098 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ι.Κ.Ε.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 54 , Τ.Κ.: 47132 ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ http://www.agriconsult.gr/ [email protected]
99 ΑΦ1099 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Ε. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 77, Τ.Κ.: 50200 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected]
100 ΑΦ1100 ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10, Τ.Κ.: 30200 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected] ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
101 ΑΦ1101 ΜΑΡ. ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 40Α, Τ.Κ.: 11525 ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ https://utilis.gr/ [email protected]
102 ΑΦ1102 ΚΤΗΜΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. ΤΣΙΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 41, Τ.Κ.: 42132 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ [email protected]
103 ΑΦ1103 AGROTERRA ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β’ 43Α, Τ.Κ.: 50132 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected]
104 ΑΦ1104 ΕΣΟΔΑPLUS ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΣΟΔΑPLUS A.E.) ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 6, Τ.Κ.: 16345 ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ www.esodaplus.com [email protected] ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ), ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (ΑΧΑΙΑΣ)
105 ΑΦ1105 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΚΕ ΜΑΝΤΟΚΟΥΔΗΣ ΔΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 110, Τ.Κ.: 59100 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ [email protected]
106 ΑΦ1106 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Τ.Κ.: 31100 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ [email protected]
107 ΑΦ1107 ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Δαβάκη 22, Τ.Κ.: 58500 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ [email protected] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια (ΗΜΑΘΙΑΣ)
108 ΑΦ1108 MIC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.E. Αλέξιος Μουρτζανός Λ. Μεσογείων 90 – 92, Τ.Κ.: 11527 ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ www.micconsulting.gr [email protected] ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ)
109 ΑΦ1109 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Dr.  Jeff Lansdale Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ.: 57001 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ https://www.afs.edu.gr/ [email protected]
110 ΑΦ1110 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΙΣΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ 0, Τ.Κ.: 25008 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ isida-koinsep.gr [email protected]
111 ΑΦ1111 ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 23, Τ.Κ.: 30100 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
112 ΑΦ1112 ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 120, Τ.Κ.: 40200 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ [email protected] ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΣΥΚΟΥΡΙ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΤΥΡΝΑΒΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΑΓΙΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΣΥΚΟΥΡΙ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ)