Εξισωτική Αποζημίωση: Εξόφληση υποχρεώσεων 2008 – 2015

Ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά για την καταβολή ενίσχυσης σε δικαιούχος του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» ανειλημμένες υποχρεώσεις των ετών 2008-2015.

Σήμερα, 17/08/2020 καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους του Μέτρου 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά Μειονεκτήματα» και του Μέτρου 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών» του Π.Α.Α. 2007-2013 των ετών αιτήσεων 2008-2015 στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το συνολικό πόσο ανέρχεται σε 1.213.515,88 ευρώ και αφορά σε 774 δικαιούχους. Το ποσό που καταβάλλεται αφορά σε τελευταίες εκκρεμότητες των εν λόγω ετών.

e-ea.gr