Κομισιόν: Πρωτοβουλίες για την “επείγουσα” βελτίωση της ψηφιακής και δια βίου εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Τρεις νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των ευρωπαίων πολιτών, δια βίου και χωρίς αποκλεισμούς, με σκοπό να διασφαλιστεί η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά και ο σεβασμός στις ευρωπαϊκές αξίες, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι πρωτοβουλίες επιδιώκουν «επειγόντως» τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συστημάτων με τη στήριξή τους, μεταξύ άλλων, με ευρυζωνικά δίκτυα, εντατικοποίηση των ανταλλαγών των σχολείων και του προγράμματος Erasmus+. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της καινοτομίας και των ικανοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΘΕΤΜΜ).

Οι νέες δράσεις έρχονται σε συνέχεια της Κοινωνικής Συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ, τον περασμένο Νοέμβριο και αναμένεται να τροφοδοτήσουν την πρώτη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση που θα φιλοξενήσει ο Επίτροπος κ. Νάβρατσιτς στις 25 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Θέμα της συνόδου: «Θέτοντας τα θεμέλια για τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης: για μια καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη σε αξίες εκπαίδευση».

«Γενικότερα, τα μέτρα θα στηρίξουν τα κράτη μέλη προκειμένου να προετοιμάσουν καλύτερα τους διδασκόμενους για τις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και για ενεργό συμμετοχή στα κοινά, μέσα σε πιο διαφοροποιημένες, κινητικές, ψηφιακές και παγκόσμιες κοινωνίες», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε εκπαίδευση για όλους, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να μπορούν όλοι να προσαρμόζονται και να επωφελούνται από τις αλλαγές. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα Γίρκι Κάταϊνεν.

«Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης πρέπει να παρέχουν στους πολίτες κάθε κοινωνικής προέλευσης τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να μπορούν να προοδεύσουν και να ευημερήσουν επαγγελματικά, αλλά και να τους δίνουν τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί πολίτες», είπε ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Σύμφωνα μάλιστα με την Επίτροπο για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία Μαρίγια Γκαμπριέλ, «ενώ ήδη το 90 % των μελλοντικών θέσεων εργασίας απαιτούν κάποιο επίπεδο ψηφιακών γνώσεων, το 44 % των Ευρωπαίων δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες». Πρόσθεσε δε ότι «το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση που προτείνουμε σήμερα θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν καλύτερα στη ζωή και στην εργασία μέσα στις ολοένα και περισσότερο ψηφιακές κοινωνίες».

 

Οι τρεις πρωτοβουλίες που προτείνει η Επιτροπή είναι οι εξής:

1. Μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. Η σύσταση αποσκοπεί να βελτιώσει την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των ατόμων όλων των ηλικιών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της επιχειρηματικής δυναμικότητας και του πνεύματος καινοτομίας, Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να ενισχυθούν οι ικανότητες στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΘΕΤΜΜ) και για να παρασχεθούν κίνητρα σε περισσότερους νέους ώστε να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς αυτούς.

2. Ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση,

Με την καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Με την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαβίωση και την εργασία σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού· και

Με τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της καλύτερης ανάλυσης των δεδομένων και των προβλέψεων.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη στήριξη των σχολείων με ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, ένα νέο, αναβαθμισμένο, εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (SELFIE) και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού, σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την κυβερνοϋγιεινή.

3. Μια σύσταση του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες, για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας: Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλει στην καταπολέμηση της ανόδου του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας, του διχαστικού εθνικισμού και της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Η πρόταση ενισχύει επίσης την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά να μάθουν για την κοινή κληρονομιά και την ποικιλομορφία της Ευρώπης και να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της ΕΕ.

Για να στηρίξει τους στόχους αυτούς, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για την αύξηση του αριθμού των εικονικών ανταλλαγών μεταξύ των σχολείων, ιδίως μέσω του επιτυχημένου δικτύου ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (e-Twinning(link is external)) και για την τόνωση της κινητικότητας των μαθητών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Οι νέες προτάσεις υποβάλλονται μόλις δύο μήνες αφότου οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τα θέματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017. Σκοπός των προτάσεων είναι να μειώσουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια πιο ενωμένη, ισχυρή και δημοκρατική Ευρώπη.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν ανεπίσημα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη διάρκεια της κοινωνικής διάσκεψης κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού».

Οι συζητήσεις κατέληξαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017, με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να προωθήσουν το θεματολόγιο που συζητήθηκε στο Γκέτεμποργκ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ