Πότε χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων στην εφορία

Απαραίτητη προϋπόθεση, η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. «Κόφτης» και εξαιτίας μη έγκαιρης εξόφλησης ή ρύθμισης τρεχουσών υποχρεώσεων. Άμεσα απαιτητό το ποσό, στην περίπτωση… στραβοπατήματος. Τι ορίζει η εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε.

Συνεπείς απέναντι στην τήρηση των δόσεων αλλά και στις λοιπές φορολογικές τους υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι όσοι φορολογούμενοι εντάχθηκαν ή προτίθενται να ενταχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Εάν χαθεί η ρύθμιση, το συνολικό ποσό της οφειλής γίνεται άμεσα απαιτητό από την εφορία και επανέρχεται η απειλή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Σε μια αναλυτική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, περιγράφονται οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η ρύθμιση χάνεται και όπως προκύπτει στη βάση των ισχυουσών διατάξεων, δεν είναι μόνο η μη πληρωμή δύο συνεχόμενων δόσεων, που οδηγεί σε απώλεια των διευκολύνσεων εξόφλησης. Η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος ή ΦΠΑ αποτελεί αυστηρή προϋπόθεση, όπως άλλωστε και η «αποφυγή» παραβάσεων που συνδέονται με τη μη έκδοση αποδείξεων αλλά και η έγκαιρη πληρωμή των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ορίζει ότι η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής, με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

  • δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
  • δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
  • δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

Οι προϋποθέσεις διατήρησης της ρύθμισης δεν εξαντλούνται εδώ. Στην εγκύκλιο ορίζεται ως τέταρτη παράμετρος απώλειας της ρύθμισης η «αποχή» από παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ορίζεται συγκεκριμένα πως η ρύθμιση χάνεται και εάν μετά την υπαγωγή σε αυτή, ο φορολογούμενος «υποπέσει σε παραβάσεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. ι), ια), ιβ), ιε) ή ιστ) ή του άρθρου 58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013 καθ’ υποτροπή». Οι συγκεκριμένες παραβάσεις αφορούν τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο φορολογούμενος:

  • παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,
  • εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές,
  • εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).
  • δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
  • διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης.

Το άρθρο 58 παράγραφος 1 του ν 4174/2013, το οποίο επίσης αναφέρεται στον κατάλογο των προϋποθέσεων, αφορά στην επιβολή προστίμων τα οποία επιβάλλονται για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ, κατόπιν διενέργειας ελέγχου, ενώ στην εγκύκλιο ορίζεται πως ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και εφεξής.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται, τέλος ,πως γενικά, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων των άρθρων 98-109 του μέρους Β του ν. 4611/2019 (είναι οι διατάξεις οι οποίες διέπουν τις προϋποθέσεις ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις), η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα αυτής.

Έλενα Λάσκαρη – euro2day.gr