Πρόγραμμα BEST: Το καλύτερο για τον τόπο μας!

Αντιμετώπιση κοινών πιέσεων Αγροτικής και Υδατικής Βιοποικιλότητας – Ενίσχυση της Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων του υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας e-courses και λειτουργίας μητρώου εθελοντών», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “BEST–Addressing joint Agro–and Aqua–Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development” που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα–Ιταλία 2014–2020.

Στόχος του έργου BEST είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες, η συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Φορείς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, επαγγελματικοί φορείς, αγρότες και αλιείς, περιβαλλοντολόγοι, πάρκα, μικρομεσαίες τουριστικές υπηρεσίες (ΜΜΕ), αλλά και πολίτες των περιοχών παρέμβασης μέσω των καθημερινών επιλογών τους καλούνται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη που βασίζεται στον σεβασμό και τη φροντίδα για τη βιοποικιλότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο e-ea.gr

 

Δείτε επίσης: Επιτυχημένη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΘ.Ε.Α.Σ. (Photos)