Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Αμφιλοχίας

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικ. έτους 2022».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αμφιλοχίας οικ. έτους 2022».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης


Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση 

(Βιομηχανία Γύψου και Γυψοσανίδων)φερόμενης εκμετάλλευσης 

«KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ»

[Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης