Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 26 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 7η /2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 26/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 26 ΜΑΪΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00, για τη λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία: «Ενεργειακή Κοινότητα Αγρινίου ΣΥΝ.Π.Ε.».
  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο όρος Αράκυνθο.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
 3. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου.
  (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
 4. Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών και πλατείας της Κοινότητας Αγρινίου.
  (Σχετ. Οι υπ’ αριθμ. 1/2019, 2/2020 και 1/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και οι υπ’ αριθμ. 16/2019 και 11/2021 αποφάσεις της Κοινότητας Αγρινίου).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Δημοτικού Συμβουλίου κ.Φαρμάκης).
   Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.
  Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 5. Μετονομασία οδών της Κοινότητας Αγρινίου. (Σχετ. Οι υπ’ αριθμ. 2/2019 και 2/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και οι υπ’ αριθμ. 17/2019 και 12/2021 αποφάσεις της
  Κοινότητας Αγρινίου).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).
  -Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 6. Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών και πλατειών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου.
  (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και:
  -Η υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση Κοινότητας Καινουργίου.
  -Οι υπ’ αριθμ. 13/2019 & 8/2020 αποφάσεις Κοινότητας Παναιτωλίου.
  -Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Κοινότητας Γαβαλούς.
  -Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Κοινότητας Ελαιοφύτου.).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.
  (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 170/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
  «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021».
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 9. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 86/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απαλλαγή επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω COVID 19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού και τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων» και της υπ’ αριθμ. 185/2020 απόφασης (σε Ορθή Επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αγρινίου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 10. Έγκριση της τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος «Παλαιοκερασιάς» στην θέση «Παλιοχώραφο» της Τ.Κ. Κερασέας, Δ.Ε. Παναιτωλικού του Δήμου
  Αγρινίου.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).