Ελληνική Λύση: Ενίσχυση και παραμονή του Ταχυδρομικού Καταστήματος στο Θέρμο

Σύμφωνα με ανάρτηση σε σελίδα του διαδικτύου, την ενίσχυση του Ταχυδρομικού Καταστήματος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας ζητά με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο, του ομώνυμου Δήμου.

Το Ταχυδρομικό κατάστημα στο Θέρμο, που ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 3 Ιουλίου 1882, το 2022, συμπληρώνει 140 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Το Ταχυδρομείο είναι αναντίρρητη ανάγκη να παραμείνει στο Θέρμο, γιατί εξυπηρετεί πάνω από 40 χωριά και οικισμούς της ορεινής Τριχωνίδας, ορισμένα και εκτός του Δήμου.

Εξυπηρετεί κάθε είδους ανάγκη (εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., είσπραξη τελών, πληρωμή κάθε είδους συντάξεων Ι.Κ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΑ, Ο.Γ.Α. κ.α.) εκατοντάδων ηλικιωμένων, αλλά και ατόμων που είναι μέλη ευπαθών ομάδων και δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Εκτός των άλλων, το εν λόγω Ταχυδρομείο, με τις καθημερινές του συναλλαγές, συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής, οικονομικής, αγροτικής και τουριστικής ζωής του τόπου. Είναι ένα μεγάλο ανοιχτό παράθυρο «πνοής» και επικοινωνίας της περιοχής με τον υπόλοιπο κόσμο, εντός και εκτός της Ελλάδας, ικανοποιώντας πολλές μικρές και μεγάλες ανάγκες των πολιτών που το εμπιστεύονται.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  • Προτίθεσθε, έστω και την εσχάτη ώρα, να παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοπρεπή λειτουργία και στελέχωση του Ταχυδρομικού Καταστήματος του Δήμου Θέρμου της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστέρησης στην διανομή της αλληλογραφίας, των εντύπων και των δεμάτων στην περιοχή δικαιοδοσίας του, καθώς, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποχώρησης τριών (3) υπαλλήλων του με το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου και οι εναπομείναντες υπάλληλοι δεν επαρκούν για να εξυπηρετούν ολόκληρο τον εν λόγω Δήμο και τα γύρω χωριά;
  • Προτίθεσθε να προβείτε στην τοποθέτηση εντός του ανωτέρω ταχυδρομείου ενός αυτόματου μηχανήματος συναλλαγών με μετρητά, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα και με ταχύτητα οι συναλλασσόμενοι κάτοικοι της περιοχής, επισκεπτόμενοι το εν λόγω Ταχυδρομείο;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

«Απάντηση στην υπ’ αρ. 6763/24.5.2021 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Α. Αβδελά και Κ. Χήτα»

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης, επισυνάπτονται τα υπ’ αρ. 15881 ΕΞ 2021/26.5.2021 και 4.6.3.1/283/7.6.2021 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. αντίστοιχα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων για θέµατα Kοινοβουλευτικού Ελέγχου»

Απαντώντας στo µε αρ. πρωτ. 15683 ΕΞ 2021/25.05.2021 έγγραφό σας, µε το οποίο µας διαβιβάσατε αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 6763/24-05-21 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Αβδελά Απόστολο και Χήτα Κωνσταντίνο, σας πληροφορούµε τα εξής:

Tα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών σε όλη την χώρα και λειτουργούν ως Ανώνυµη Εταιρεία, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το Ταχυδροµικό ∆ίκτυο κατά τρόπο ώστε οι κανονιστικές υποχρεώσεις να εξασφαλίζονται µε τον πιο αποτελεσµατικό, σε κάθε περίπτωση τρόπο.

Τα ΕΛ.ΤΑ. υλοποιούν πρόγραµµα µετασχηµατισµού το οποίο περιλαµβάνει δράσεις, που στοχεύουν στον οικονοµικό εξορθολογισµό, τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την εισαγωγή νέων ψηφιακών τεχνολογιών, την αναβάθµιση της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και την αναδιοργάνωση του δικτύου και της οργανωτικής δοµής τους.

Ειδικότερα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ παρακολουθούν πανελλαδικά τις δηµογραφικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογούν τα νέα δεδοµένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του Ταχυδροµικού ∆ικτύου, το οποίο περιλαµβάνει τα Ταχυδροµικά Καταστήµατα, τα Ταχυδροµικά Πρακτορεία, τους Αγροτικούς ∆ιανοµείς κλπ, στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη Ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με δεδοµένη τη µεγάλη πτώση του όγκου αλληλογραφίας, την κανονιστική υποχρέωση διεκπεραίωσης των ταχυδροµικών αντικειµένων, όπως αυτή προκύπτει από την 29768/2020 Υπουργική Απόφαση, καθώς και την ανάγκη της ταχυδροµικής εξυπηρέτησης όλης της χώρας και ιδιαίτερα των νησιωτικών, παραµεθόριων και ορεινών περιοχών, δηµιουργείται η επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του ταχυδροµικού δικτύου και αλλαγής της συχνότητας διανοµής.

Τo Ταχυδροµικό Κατάστηµα Θέρµου, συνεχίζει να λειτουργεί µε πέντε (5) υπαλλήλους και να παρέχει όλες τις ταχυδροµικές υπηρεσίες.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε προοπτική αλλαγής στην λειτουργία των Ταχυδροµικών Καταστηµάτων, πραγµατοποιείται µε γνώµονα πάντοτε την απρόσκοπτη ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος, σας διαβεβαιώνουµε ότι, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ, ως Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, παρακολουθούν το ταχυδροµικό δίκτυο της κάθε περιοχής, όπως άλλωστε γίνεται µε όλες τις περιοχές της χώρας και µεριµνούν πάντοτε για την ικανοποίηση των ταχυδροµικών αναγκών της χώρας.